privacyverklaring

artandprints.nl

Inhoudsopgave privacybeleid
1 – Over mijn privacybeleid
2 – Over de gegevensverwerking
3 – Webwinkelsoftware
4 – Webhosting
5 – Webmail
6 – Payment processor
7 – Verzenden en logistiek
8 – Facturatie en boekhouden
9 – Algemeen doel van de gegevensverwerking
10 – Automatisch verzamelde gegevens
11 – Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
12 – Bewaartermijnen
13 – Uw rechten
14 – Inzagerecht
15 – Rectificatierecht
16 – Recht op beperking van de verwerking
17 – Recht op overdraagbaarheid
18 – Recht van bezwaar en overige rechten
19 – Cookies
20 – Wijzigingen in het privacybeleid
21 – Contactgegevens
22 – Contactpersoon voor privacyzaken

 

1 – Over mijn privacybeleid
Ati van Twillert geeft veel om uw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de webshop en de daarop ontsloten dienstverlening Ati van Twillert. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11 juli 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door mij wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan u uit op welke wijze ik uw gegevens op sla en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan mij verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over mijn privacybeleid kunt u contact opnemen met mij voor privacyzaken, u vindt mijn contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.

 

2 – Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

3 – Webwinkelsoftware
Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, wordt met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

4 – Webhosting
Ik neem webhosting- en emaildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

5 – Webmail
Ik maak voor mijn regulier zakelijke emailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn emailverkeer vertrouwelijk.

 

6 – Payment processor
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

 

7 – Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak bijna in alle gevallen gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

8 – Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van Microsoft Excel. De gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen.

 

9 – Algemeen doel van de gegevensverwerking
Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

 

10 – Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn webshop worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

11 – Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Ati van Twillert op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen gegevens te delen, maar zal ik mij binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

12 – Bewaartermijnen
Ik bewaar uw gegevens zolang u klant van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

13 – Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door derden of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij mij reeds bekend emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systeem hanteer. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

 

14 – Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij als contactpersoon voor uw privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die de gegevens onder zich hebben.

 

15 – Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij als contactpersoon voor uw privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

16 – Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij als contactpersoon voor uw privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende emailadres een bevestiging van de gegevens die u wenst op te heffen en niet langer door mij zullen worden verwerkt.

 

17 – Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerk(en) en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan mij als contactpersoon voor uw privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij mij bekende emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

18 – Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van mij. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van de gegevens die ik (laat) verwerk(en) aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op als contactpersoon voor uw privacyzaken.

 

19 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel mijn website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorg ik er onder andere voor dat u bij een bezoek aan mijn site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Cookies maken het surfen op de site een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kan ik zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken. Ik kan de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van mijn bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

  • Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelmandje plaatsen.
  • Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of u mij toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.
  • Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u mij hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.
  • Google AdWords (tracking cookie): Meet ik hoe u de website gebruikt en hoe u mij hebt gevonden. Deze kennis gebruik ik om mijn AdWords campagnes te verbeteren.
  • Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om mijn Facebook pagina te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.
  • AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om mijn content te delen via Facebook, Instagram, mail en diverse andere social media websites.

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

20 – Wijzigingen in het privacybeleid
Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerk, dan breng ik u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

21 – Contactgegevens
Ati van Twillert
T +316 5492 1129
E info@artandprints.nl

 

22 – Contactpersoon voor privacyzaken
Ati van Twillert